Privacyverklaring van Dijk Rioolservice B.V.

Bakel, 2021

Van Dijk Rioolservice B.V. (hierna van Dijk Rioolservice) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In deze Privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw gegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Van Dijk Rioolservice is gevestigd aan de Bolle Akker 7, 5761 RW te Bakel.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen van Dijk Rioolservice dan kunt u contact opnemen via [email protected] of onze contactpagina.

1) Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Van Dijk Rioolservice behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Van Dijk Rioolservice verzamelt persoonsgegevens bij melding van een probleem en melding van een (mogelijke) opdracht. Ook worden persoonsgegevens gemeld bij het doen van een Klic-melding en bij het uitvoeren van werkopdrachten. Tevens worden persoonsgegevens verzameld bij het uitvoeren van de onderhoudscontracten waaronder die voor pompputten. Daarnaast worden persoonsgegevens verzamelt bij het ontvangen van de betaling. Tot slot, wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, of contact opneemt met ons kunnen persoonsgegevens worden verzameld.

2) Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Van Dijk Rioolservice verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Daarnaast verwerken wij uw bankgegevens bij de betaling. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer we een afspraak met u maken of om werkopdrachten voor u als klant uit te voeren. Daarnaast verzamelen we uw accountgegevens bij het Kadaster om eventuele Klic-meldingen te kunnen doen.

3) Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Van Dijk Rioolservice verwerkt persoonsgegevens om uw aanvragen volgens overeenkomst uit te voeren. We slaan gegevens op om vragen te kunnen beantwoorden en om uw opdracht uit te kunnen voeren. Ook worden persoonsgegevens gebruikt om de factuur te zenden.

Van Dijk Rioolservice kan uw gegevens ook verstrekken aan derden welke worden ingeschakeld voor het uitvoeren van werkopdrachten. Deze derden zijn verplicht uw gegevens evengoed te beschermen conform de geldende wet- en regelgeving voor privacy. Voor het uitvoeren van werkopdrachten kunnen ook gegevens via webdiensten worden verstuurd.

4) Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (zoals uw contactgegevens).

5) Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Uw rechten zijn in ieder geval:
• Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
• Rectificatie: Heeft u het idee dat wij over verkeerde gegevens van u beschikken, laat het ons dan weten. Dan passen wij het aan.
• Vergetelheid: U kan de gegevens die wij van u hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat van Dijk Rioolservice uw gegevens voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) nog wel nodig heeft.
• Beperking: Indien u het idee heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking laten beperken.
• Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
• Overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op. Toestemming intrekken: Indien u toestemming voor een verwerking wil intrekken, dan kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd e-mailadres.
• Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Als u denkt dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag via bovengenoemd e-mailadres. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6) Bewaartermijnen

Van Dijk Rioolservice bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

7) Hoe beveiligt van Dijk Rioolservice uw gegevens?

Van Dijk Rioolservice heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn en er geen persoonsgegevens lekken. Dit betreft zowel technische (ICT) als organisatorische, arbeidstechnische maatregelen.

8) Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat deze cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Wanneer u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.